top of page

Na co si dát pozor při sestavování smlouvy?

Podnikatelé v rámci své podnikatelské činnosti uzavírají celou řadu nejrůznějších smluv. Na co si dát pozor při sestavování smluv?

Jak na sestavení smlouvy?

Zpravidla platí zásada smluvní volnosti dle občanského zákoníku, tj. smluvní strany si mohou právní vztah upravit podle své úvahy, pokud její obsah nebo účel neodporuje vlastnostem (povaze) smlouvy, vztahu, zákonu nebo zásadám společenského soužití.

Smlouvy či dohody vytvářejí závazkový vztah mezi stranami a odrážejí jejich prohlášení vůle. Jednoduše řečeno, prohlášení vůle je chování smluvní strany, které umožňuje specifikovat úmysl vyvolat právní účinek.


Co musí smlouva obsahovat?

Při popisu smluvních stran by zejména mělo být uvedeno, mezi kým a kým se smlouva uzavírá, zda se jedná o smlouvu uzavřenou mezi právnickými osobami (včetně organizačních složek bez právní subjektivity) nebo mezi fyzickými osobami nebo o smlouvu smíšenou, tedy s přihlédnutím k výše uvedeným skupinám podnikatelů.

Předmět smlouvy určuje podstatu smlouvy, tj. rozsah závazku každé strany, tedy v případě smlouvy o prodeji kupní smlouvou se prodávající zavazuje převést vlastnické právo k věci na kupujícího a věc kupujícímu předá a kupující se zavazuje věc odebrat a zaplatit prodávajícímu cenu. Pro uzavření smlouvy zpravidla nejsou stanoveny žádné minimální ani maximální lhůty. V praxi to znamená, že mohou být uzavřeny na dobu určitou i neurčitou a určení časového rozsahu smlouvy může mít vliv na dobu ukončení smlouvy. Tento prvek je důležitý, protože určuje naše práva, tedy možnost požadovat po druhé straně provedení konkrétního úkonu, který je předmětem smlouvy. Naše povinnosti jsou v zásadě právy druhé strany. Nedodržení povinností stanovených smlouvou může mít negativní důsledky, jako je placení úroků nebo smluvní pokuty.


Pokud si nevíte rady se sestavením smlouvy, kontaktujte advokátní kancelář NAXERA & PARTNEŘI, kde vám pomohou.

Comments


bottom of page